Sindrom nezdrave kuće

Odnos čovjeka prema okolini prije industrijske i tehnološke revolucije i njenog daljeg prosperiteta bio je usmjeren prilagođavanju čovjeka prirodi i životu u harmoniji sa njom.

Međutim, nemilosrdno iscrpljivanje prirodnih resursa kao i neodgovarajući način gradnje objekata, doprinijeli su da je u velikoj mjeri narušeno i zagađeno prirodno okruženje čovjeka –njegova kuća!

Neminovnim razvojem čovječanstvo utiče na promjenu životne sredine. Međutim, kako u ostalim aktivnostima, tako i u građevini potrebno je zadovoljiti potrebe čovjeka nenarušavajući pritom životnu sredinu.

Principi "održive" ili "ekološke" građevine podrazumijevaju izgradnju objekata uz upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni za okolinu i koji su sigurni za ljude koji će živjeti u tim kućama.

Ali često se javlja "sindrom nezdravih kuća"!

Kako prepoznati "nezdravu kuću"?

"Sindrom nezdravih kuća", kao pojam je uveden u upotrebu 1983. godine od strane eksperata Svjetske zdrastvene organizacije. Pod ovim pojmom definisan je poremećaj zdravlja, manifestovan kroz nespecifične subjektivne smetnje.

Osnovni uzroci koji kod ljudi dovode do pojave "sindroma nezdrave kuće" uglavnom se mogu definisati kao biološki, hemijski i fizički faktori sredine. Nezdrava kuća može biti smještena na poziciji štetnih talasa. Prostor koji nije insoliran, nije provjetren, grijanje koje devitalizuje vazduh, otežava disanje, dovodi do anemije i loših navika u pogledu ishrane te zagađenje vode i vazduha mogu da negativno utiču na ljudsko zdravlje. Ali ono što jednu kuću čini nezdravom su neadekvatna izgradnja i posebno upotreba neadekvatnih građevinskih materijala!

Neutralisanje sindroma nezdrave kuće podrazumijeva efikasnu upotrebu ekoloških građevinskih materijala (lakoobnovljivi materijali, reciklirani, dugotrajni, materijali koji nisu štetni za životnu sredinu...) i zdravu životnu sredinu (pažljiv izbor građevinskih materijala koji nisu štetni po zdravlje ljudi). Uz ovakav izbor ekološki orijentisanih materijala u građevinarstvu vi ćete dobiti višestruku korist. Osim eliminisanja rizika za vaše i zdravlje vaših ukućana vi ćete osigurati značajnu finansijsku uštedu u smanjenju računa za grijanje, hlađenje i električnu energiju. Takođe ćete uživati u komfornijem i kvalitetnijem stanovanje te ćete produžiti vijek trajanja vaše kuće. Izbjegavanjem korištenja nezdravih građevinskih materijala vi ćete izbjeći sindrom nezdrave kuće i pokazati odgovoran odnos prema vašem životnom okruženju!